banner16
dms
previous arrow
next arrow
PlayPause

PROGRAM CZYSTE POWIETRZE

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program mający na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Program skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w takich budynkach lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Program obejmuje 3 grupy beneficjentów:

  1. uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie przekracza 100 000 zł,
  2. uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe),
  3. uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza: 900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe).

Z dniem 15 lipca 2022 r. Program uległ zmianie, która umożliwia beneficjentom uprawnionym do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania otrzymanie prefinansowania przedsięwzięcia (wypłaty części kwoty dotacji w formie zaliczki). Prefinansowanie wypłacone zostanie na podstawie umowy dotacji z prefinansowaniem.

Warunki dotacji z prefinansowaniem:

– możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie,

– termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

– złożenie wniosku o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem (osobny wzór wniosku),

wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania (możliwe jest zawarcie nie więcej niż 3 umów z wykonawcami),

– środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą,

– pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil zaufany).

w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

Gminny punkt konsultacyjno-informacyjny programu „Czyste Powietrze” znajduje się w budynku Urzędu Gminy Michów przy ul. Rynek I/16 (II piętro pok. nr 17) i czynny jest w dniach:

– wtorek, w godz. 12.00 – 15.00,

– środa, w godz. 8.00 – 12.00,

– czwartek, w godz. 12.00 – 15.00.

Kontakt:

– tel. 81 8566001

– e-mail: czystepowietrze@michow.eurzad.eu

Szczegółowe informacje na temat programu „Czyste Powietrze” dostępne są na stronach:

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

DANE LICZBOWE DOT. REALIZACJI PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE W GMINIE MICHÓW

  • na dzień 30.09.2022 r.

– liczba złożonych wniosków o dofinansowanie: 73,

– liczba zrealizowanych przedsięwzięć: 46,

– sumaryczna kwota wypłaconych dotacji: 830 540,96.