Arrow
Arrow
Slider

Aktualności

Wójt Gminy Michów ogłasza otwarty konkurs ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego w 2022 roku z  zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w ramach dotacji z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Więcej szczegółów w załącznikach poniżej.

Formularz ofertowy – konkurs kultura 2022

Załącznik do Zarządzenia – konkurs kultura 2022

Zarządzenie – ogłoszenie konkursu (kultura 2022)

 

Zrzut ekranu 2022-04-19 145611

 

Tytuł projektu: Instalacje OZE jako element poprawy środowiska naturalnego w Gminie Michów”, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach RPO WL na lata 2014-2020, w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE,

Wójt Gminy Michów pragnie poinformaować, iż została zkończona realizacji całość zadań przewidzianych do wykonania w ramach wymienionego projektu. W projekcie udzoił wzieły 267 gospodarstwa domowe z terenu całej gminy Michów. Instalacje OZE zostały zamontowane na/w budynkach prywatnych, a także dokonano montażu instalacji fotowoltaicznych na budynkach gminnych tj Zespoł Szkół w Michowie, SP w Rudnie, Przedszkolu w Michowie oraz budynek UG w Michowie

Więcej „INSTALACJE OZE W GMINIE MICHÓW”

Do góry