Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Michów

image005

 

Wójt Gminy Michów informuje, że Gmina Michów realizuje projekt inwestycyjny pn. „Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Michów”

 

Na wymieniony projekt uzyskano dotację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – VI Oś Priorytetowa: Ochrona Środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działania 6.4 Gospodarka wodno-ściekowa.

Całkowita wartość  w/w projektu wynosi  1 973 235,47 zł.

Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 1 617 345,91 zł.

Kwota dofinansowania  1 371 288,73zł.

 W ramach realizacji projektu zostanie wykonane:

  1. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rudno
  2. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Wypnicha

Miejscowość Rudno i Wypnicha: zakres robót budowlanych dotyczy wykonanie modernizacji SUW obejmujące: instalację nowej armatury sanitarnej min. rurociągów, filtrów, pełnej automatyki, zestawów pomp tłocznych (pomp płaskich), wymiana wyposażenia studni (min. pompy głębinowe) wymiana obudowy studni (szacht studzienny) na termo ochronną obudowę typu „Lange”. W ramach projektu zostanie wykonany odpowiedni układ ICT GPRS zdalnego przeniesienia wskazań parametrów pracy Stacji Uzdatniania Wody w zakresie urządzeń technologii uzdatniania wody, układów pomiarowych oraz system zdalnego powiadamiania operatora o stanach alarmowych. Zostanie zamontowana instalacja elektryczna OZE wspomagającej zasilanie systemów elektronicznych SUW.

Elementem projektu jest także uruchomienie serwisów, za pośrednictwem których użytkownicy będą mogli przesyłać odczyty stanów wodomierz do działu sprzedaży oraz

dokonywać transakcji on-line. Przygotowany serwis internetowy lub inne narzędzia ICT umożliwią przesyłanie oceny poziomu satysfakcji użytkowników z otrzymanych usług.

Obecnie z ujęcia wody w Rudnie zaopatrywane są miejscowości: Rudno, Elżbietów Gołąb, Gołąb Kolonia, SUW w Wypnisze: Wypnicha, Aleksandrówka, Gołąb. Modernizacji SUW pozwoli na zaopatrywanie mieszkańców gminy w wodę odpowiedniej jakości.. Liczba osób korzystających z ulepszonego zaopatrzenia w wodę to ok. 1400 osób (454 gospodarstw domowych), potencjalna wydajności dobowa zmodernizowanych  stacji wyniesie: SUW Rudno – 480 m³/ dobę, SUW Wypnicha – 288  m³/dobę

Efektem społeczno-gospodarczym projektu jest osiągnięcie celów w zakresie ochrony środowiska naturalnego, podniesienie atrakcyjności regionu pod względem rekreacyjnym i turystycznym, poprawa stanu środowiska oraz tworzenie trwałych warunków dla rozwoju społeczno – gospodarczego. Tworzenie infrastruktury dla prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej jest przykładem realizacji idei zrównoważonego rozwoju, godzącego ze sobą
w równej mierze potrzeby społeczne, gospodarcze i przyrodnicze. Najważniejszymi korzyściami, które płyną z modernizacji infrastruktury wodociągowej jest strukturalna rozbudowa w oparciu o zrównoważony rozwój środowiskowy. Unowocześnianie systemów zaopatrzenia mieszkańców w wodę wpływa na polepszenie jakości życia mieszkańców, stanu środowiska naturalnego, tym samym wpływa na atrakcyjność gospodarczą i turystyczną Gminy, co w konsekwencji prowadzi do poprawy jakości życia jej mieszkańców.

Porządkowanie gospodarki wodnej jest inwestycją o charakterze proekologicznym i jest to najsilniejsze uzasadnienie konieczności realizacji inwestycji i otrzymanego wsparcia publicznego w postaci dotacji ze środków UE w ramach RPO WL.