Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Michowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony Internetowej Urzędu Gminy w Michowie.

Data publikacji strony internetowej: 2014. Data ostatniej istotnej aktualizacji: prawdopodobnie 2019r..

Strona internetowa jest niezgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • Na stronie nie przewidziano alternatywy dla treści nietekstowych,
 • Wzory dokumentów umieszczone na stronie internetowej są skanem wersji papierowej lub powstały z niewłaściwie przygotowanych plików Word,
 • Transkrypcja tekstowa, audiodeskrypcja nieobecna dla nagranych (nietransmitowanych na żywo) materiałów wideo,
 • Instrukcje oraz elementy nawigacyjne polegają na prostych komunikatach,
 • Kontrast pomiędzy tekstem a tłem nie jest w stosunku 4,5.1,
 • Strona przedstawia ważne informację tekstowe w postaci grafiki,
 • Dla automatycznej aktualizacji treści na stronie internetowej, nie zostały wdrożone rozwiązania pozwalające na wstrzymanie, zatrzymanie, ukrywanie treści,
 • Nie zawarto opisowego tytułu na stronie internetowej,
 • Brak przyjętego schematu nazewnictwa elementów łącza na stronie,
 • Brak widocznego fokusu klawiatury, na niektórych elementach nawigacyjnych strony internetowej,

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • Niektóre filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-07. Deklarację sporządzono na podstawie audytu przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Robert Karabela , rkarabela@michow.eurzad.eu . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 818566001. Wewnętrzny: 50. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Wejście do budynku Gminy odbywa się po schodach na wprost wejścia, jak również schodami na prawo,
 2. W budynku znajdują się schody prowadzące z parteru na piętro i z pierwszego piętra na drugie, brak wind,
 3. Wejście do budynku gminy jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych jest to podjazd,
 4. Istnieje jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych przed wejściem do budynku gminy oznaczone dedykowanym znakiem,
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym – brak oznaczeń,
 6. nformacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online – brak.

Aplikacje mobilne

Urząd nie udostępnia aplikacji mobilnych