OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W 2023 R.

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2023 r. z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w ramach dotacji z budżetu Gminy dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

załączniki:

Zarządzenie Nr 8 2023

Załacznik do Zarządzenia Nr 8

Wzór oferty realizacji zadania publicznego w 2023 roku.

Wzór oferty realizacji zadania publicznego w 2023 roku.