INFORMACJA – RAPORT O STANIE GMINY

Uprzejmie informuję, że w dniu 23 czerwca 2022 r. o godzinie 10.00
w świetlicy Urzędu Gminy Michów odbędzie się sesja Rady Gminy, na której rozpatrywany będzie raport o stanie gminy za 2021 rok.

Na podstawie art. 28aa. ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi
o zwiększeniu tej liczby.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/

Roman Adamczyk

Raport o stanie Gminy Michów za 2021 rok