Arrow
Arrow
Slider

Jesteś tutaj:

Dzień: 2022-01-19

harmonogram.1

harmonogram.2INFORMACJA

Urząd Gminy Michów informuje, że w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Michów w rozdziale 1  – Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości – w § 2 dodano ust. 4 w brzmieniu:

„4. 1.Bioodpady stanowiące odpady komunalne, powstające na terenach nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą być kompostowane w celu uzyskania nawozu organicznego w przydomowych kompostownikach.

2.Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:

1) Kompostownik to zabudowany pojemnik z materiałów trwałych w formie ażurowej, zapewniający dostęp powietrza do warstw kompostu, które stwarza optymalne warunki rozkładu biomasy. Więcej „HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW W ROKU 2022”

Do góry