KONSULTACJE SPOŁECZNE

Powiększ obrazuwaga

Wójt Gminy Michów informuje, iż w dniach 15.11.2021 – 29.11.2021 r.  odbędą się konsultacje społeczne Programu współpracy Gminy Michów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Michów na rok 2022.

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe działające na terenie Gminy Michów, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057, z 2021 r. poz. 1038, 1243, 1535).

Projekt Programu współpracy udostępniony zostaje do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Michowie, https://ugmichow.bip.lubelskie.pl
Opinie i uwagi należy składać:

  • osobiście w Urzędzie Gminy Michów pok. nr 10 piętro I,
  • za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Michów ul. Rynek I 16, 21-140 Michów,
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@michow.eurzad.eu

Rozpatrywane będą tylko te uwagi i opinie, które wpłyną w terminie do dnia
29 listopada 2021 r. (decyduje data wpływu).

Wniosek z opiniami i uwagami musi zawierać: pełną nazwę podmiotu, formę prawną podmiotu, nr KRS lub innego rejestru podmiotu, adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu, Wniosek z opinią lub uwagami złożony na odpowiednim formularzu wraz z odniesieniem do  odpowiedniego artykuł, ustęp lub punkt, do którego wnoszone są uwagi lub wyrażane opinie wraz z uzasadnieniem lub ewentualnymi propozycjami zmian.

Projekt Programu współpracy wraz z formularzami, na których składane mają być opinie i uwagi do projektu przedstawiamy w załączeniu.

FORMULARZ KONSULTACJI

PROJEKT UCHWAŁY I PROGRAMU W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MICHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ZARZĄDZENIE NR 102