ROZPORZĄDZENIE NR 11 WOJEWODY LUBELSKIEGO Z DNIA 6 MAJA 2021 ROKU

Rozporządzenie nr 11 Wojewody Lubelskiego z dnia 6 maja 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego

W związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epizootyczną spowodowaną wysoce
zjadliwą grypą ptaków (HPAI) na terenie województwa lubelskiego zachodzi konieczność
wdrożenia dodatkowych środków zapobiegających dalszemu rozprzestrzenianiu się tej
choroby.
Wysoce zjadliwa grypa ptaków jest bardzo zaraźliwą i zakaźną chorobą, na którą
chorują wszystkie gatunki ptaków, podlega ona obowiązkowi zwalczania. Likwidacja
choroby zależy od natychmiastowego podjęcia szeregu restrykcji związanych z
ograniczeniem przemieszczeń zwierząt i ludzi oraz radykalnych kroków zmierzających do
eliminacji zagrożenia, w tym chorych ptaków.
Straty związane z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków wynikają z upadków
i likwidacji chorego, zakażonego i podejrzanego o zakażenie drobiu oraz międzynarodowych
restrykcji handlowych o charakterze zakazu handlu drobiem i produktami pochodzącymi od
drobiu.
Mając na względzie powyższe, Główny Lekarz Weterynarii pismem nr
WCHZZ.432.212.2021 z 30 kwietnia 2021 r. przekazał opracowane we współpracy z
Państwowym Instytutem Weterynaryjnym- Państwowym Instytutem Badawczym w Puławach
wytyczne dotyczące tymczasowych minimalnych zasad bioasekuracji na wybiegach dla gęsi,
z poleceniem wdrożenia ww. zasad w formie zakazów i nakazów.
Ustanowienie rozporządzeniem Wojewody przedmiotowych zakazów i nakazów jest
niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.
Wydanie rozporządzenia ma na celu niedopuszczenie do rozprzestrzeniania się choroby
wśród ptaków oraz ograniczenie ryzyka poniesienia finansowych strat gospodarczych
w sektorze drobiarskim.
Tym samym wydanie rozporządzenia Wojewody Lubelskiego jest uzasadnione.

Rozporządzenie WL Nr 11

uzasadnienie rozp