KONSULTACJE SPOŁECZNE

Wójt Gminy Michów informuje, iż w dniach 13.11.2020 – 27.11.2020 r.  odbędą się konsultacje społeczne Programu współpracy gminy Michów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie gminy Michów na rok 2021.

Prawo udziału w konsultacjach mają organizacje pozarządowe działające na terenie gminy Michów, w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1057 z późn. zm.).

Projekt Programu współpracy udostępniony zostaje do wglądu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Michowie, https://ugmichow.bip.lubelskie.pl
Opinie i uwagi składać należy w:

  • formie pisemnej na Dzienniku Podawczym Urzędu Gminy w Michowie lub listownie na adres: Urząd Gminy w Michowie, ul. Rynek I 16, 21-140 Michów,
  • formie elektronicznej na adres: sekretariat@michow.eurzad.eu

Rozpatrywane będą tylko te uwagi i opinie, które wpłyną w terminie do dnia
27 listopada 2020 r. (decyduje data wpływu).

Wniosek z opiniami i uwagami musi zawierać: pełną nazwę podmiotu, formę prawną podmiotu, nr KRS lub innego rejestru podmiotu, adres siedziby i dane kontaktowe podmiotu, Wniosek z opinią lub uwagami złożony na odpowiednim formularzu wraz z odniesieniem do  odpowiedniego artykuł, ustęp lub punkt, do którego wnoszone są uwagi lub wyrażane opinie wraz z uzasadnieniem lub ewentualnymi propozycjami zmian.

Projekt Programu współpracy wraz z formularzami, na których składane mają być opinie i uwagi do projektu przedstawiamy w załączeniu.

ZARZĄDZENIE NR 86 2020

FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MICHÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

PROJEKT UCHWAŁY W SRAWIE PRZYJCIA PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MICHÓW Z ORGANIZACJAM POZARZĄDOWYMI