INFORMACJA – RAPORT O STANIE GMINY

Powiększ obraz1

Uprzejmie informuję, że w dniu 7 sierpnia 2020 r. o godzinie 9.00 w świetlicy Urzędu Gminy Michów odbędzie się sesja Rady Gminy, na której rozpatrywany będzie raport o stanie gminy za 2019 rok.

Na podstawie art. 28aa. ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) w debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszeń. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

                                                                                                                                             Przewodniczący Rady Gminy

                                                                                                                                    /-/

                                                                                                                                     Roman Adamczyk

Raport o Stanie gminy Michów za rok 2019