Modernizacja infrastruktury wodociągowej na terenie gminy Michów polegająca na przebudowie stacji wodociągowej w Rudnie oraz przebudowie stacji uzdatniania wody w Wypnisze

Powiększ obrazRura

W dniu 16 maja 2018 r. zawarta została umowa o dofinansowanie projektu polegającego na przebudowie stacji wodociągowej w Rudnie oraz przebudowie stacji uzdatniania wody w Wypnisze, w ramach Osi Priorytetowej 6 Ochrona Środowiska i Efektywne Wykorzystanie Zasobów. Termin realizacji umowy – 31 grudnia 2019 r. Całkowita wartość projektu wynosi: 1 968 235,47 zł. Wydatki kwalifikowane: 1 613 280,87 zł. Dofinansowanie 85 %  tj. 1 371 288.73 zł.

W ramach przebudowy stacji wodociągowej w miejscowości Rudno zostaną wykonane następujące prace:

     – wymiana obudowy i uzbrojenia studni, bez zmian parametrów,

     – remont budynku stacji wodociągowej z montażem nowego wyposażenia technicznego,

     – malowanie obudowy zbiorników wyrównawczych wody pitnej,

     – montaż przewodów technologicznych i kanalizacyjnych,

     – montaż linii energetycznej i sterowniczej,

     –  remont i rozbudowa placów i dróg,

     – wykonanie ogrodzenia z bramą i furtką terenu stacji wodociągowej,

     – nasadzenie zieleni.

W ramach przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Wypnicha, zostaną wykonane następujące prace:

    –  wymiana obudowy i uzbrojenia studni, bez zmian parametrów,

     – remont budynku stacji wodociągowej z montażem nowego wyposażenia technicznego,

     – malowanie obudowy zbiorników wyrównawczych wody pitnej,

     – montaż przewodów technologicznych i kanalizacyjnych,

     – montaż linii energetycznej i sterowniczej,

     –  remont i rozbudowa placów i dróg,

     – wykonanie ogrodzenia z bramą i furtką terenu stacji wodociągowej,

     – nasadzenie zieleni.