Rok 2017 rokiem inwestycji drogowych w Gminie Michów

Powiększ obrazKatarzyn I 19

Jednym z priorytetowych działań władz Gminy Michów jest stała rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej. Rok 2017 jest rokiem owocnym w realizację wielu inwestycji drogowych. Poniżej prezentujemy niektóre z nich:

         W miejscowości Trzciniec przebudowana została droga gminna na odcinku 1 km. Koszt tej inwestycji wyniósł 326 175,34 zł i w całości został pokryty ze środków budżetu gminy.

         Na realizacje remontu drogi we wsi Rudzienko Kolonia na odcinku 0,713 km udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 60 000,00 zł z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych a całość zadania wyniosła 296 816,75 zł.

         Kolejna zrealizowana inwestycja to remont drogi gminnej we wsi Rudzienko na odcinku 1,495 km. Koszt inwestycji to 499 800,41 zł  w całości sfinansowany  ze środków gminy.

         Droga gminna w Katarzynie  I  na odcinku 0,580 km, tak jak poprzednie inwestycje, zmodernizowana została ze środków budżetu gminy w wysokości 189 019,75 zł.

         Ważną inwestycją była przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej 1504 L od miejscowości Giżyce do miejscowości Karolina. Została tu położona warstwa z kruszywa łamanego pokryta nawierzchnią bitumiczną o szerokości 3,5 m z mijankami do szerokości 5 m na długości 25 m. Całość zadania to koszt
w wysokości 469 135,54 zł, z czego udział środków budżetu gminy to 400 000,00 zł.

         Droga powiatowa nr 1507 L w miejscowości Rawa wyremontowana została głównie ze środków pochodzących z budżetu gminy o wysokości 150 000,00 zł co stanowiło 75% kosztów całej inwestycji tj. 200 000,00 zł.

         We wrześniu br. gmina zakupiła również kruszywo w ilości 720 ton, które posłużyło do remontowania dróg gminnych m.in. we wsiach: Wypnicha, Rudzienko, Gołąb, Trzciniec, Mejznerzyn.

         Na przebudowę, rozbudowę i remonty dróg gminnych i powiatowych w roku 2017 Gmina Michów  przeznaczyła w sumie kwotę ok. 2 000 000,00 zł.  Działania te  będą kontynuowane w kolejnych latach.

         Wszystkie inwestycje drogowe mają na celu poprawę bezpieczeństwa i wygody naszych mieszkańców ułatwiając komunikację, skracając czas dojazdu do miejsc pracy, szkół a także poprawiają atrakcyjność gminy.

Autor tekstu:
UG Michów